Биз билан боғланинг

Сайт фаолияти юзасидан таклиф ёки танқидларингиз борми? "Farzand.uz"га мақола ёки хабар юбормоқчимисиз? Ёки ўзингиз гувоҳ бўлган қандайдир ҳодиса ҳақида маълум қилмоқчимисиз? Ҳамкорликка тайёрмиз, биз билан ўзингизга қулай шаклда боғланинг.